Theologie studeren in deeltijd

Wil je sterker worden in je eigen geloof om anderen te helpen hun weg te vinden? Kom dan naar de Open Dag bij het Theologisch Instituut Sint Bonifatius in Vogelenzang, het studie- en vor­mings­cen­trum van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam .

Op zater­dag 25 juni 2022 or­ga­ni­seert de theo­lo­gische oplei­ding Boni­fa­tius­in­sti­tuut een Open Dag voor belang­stel­len­den op de leslo­ca­tie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang. De dag begint om 9.00 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring; het pro­gram­ma van de Open Dag begint om 10.30 uur.

Pro­gram­ma

Vanaf 10.30 uur geven stafle­den uitleg over de opzet van de studie en moge­lijk­he­den die de studie biedt. Voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn er bij­voor­beeld moge­lijk­he­den om diaken of cate­chist te wor­den.
Het is de bedoeling dat belang­stel­len­den een college bijwonen, ver­der zal een aantal stu­den­ten ver­tellen over hun motivatie voor de studie en hun erva­ringen.
Er is uit­ge­breid gelegen­heid uw vragen te stellen en met elkaar en met stu­den­ten die al op het Boni­fa­tius­in­sti­tuut stu­de­ren in gesprek te gaan.

De Open Dag zal tot ongeveer 14.30 uur duren.

In­for­ma­tie

Wanneer u meer in­for­ma­tie wenst kunt u met uw vragen terecht bij de studieprefect Diederik Wienen via e-mail: dwienen@tilten­berg.org of tele­fo­nisch 06 – 832 57 925. Bij hem kunt u zich ook aanmel­den voor de Open Dag.

Kijk voor meer info op de website: www.bonifatiusinstituut.nl