Roepingenzondag 2021

Een gebed van Mgr. Hendriks dat u kunt bidden voor roepingen:

Goede hemelse Vader,
U geeft ons alles wat wij nodig hebben
en bovenal hebt U ons uw Zoon gegeven
die het offer van Zijn leven heeft gebracht
om ons te verlossen
en eeuwig geluk te bereiden.
Hij is onze redder,
ons voorbeeld,
bron van leven.
U hebt de Heilige Geest over ons uitgestort
opdat wij de grote tegenstrever,
de bewerker van alle kwaad,
kunnen weerstaan
en liefde, vrede en verzoening
zouden kunnen verspreiden,
zoals uw Zoon ons dat heeft voorgedaan.
Wij danken U, hemelse Vader,
dat uw Zoon onder ons aanwezig is
door de kracht van de Heilige Geest.
Wij danken U dat
Jezus’ verlossend lijden,
Zijn sterven en verrijzen
onder ons tegenwoordig is
in de heilige Eucharistie.
Wij danken U
dat Jezus’ heilzaam werken
doorgaat in de sacramenten,
waardoor wij worden gesterkt
en opgenomen in uw goddelijk leven.
Daarom bidden wij U,
vurig en met aandrang:
Geef ons goede, nieuwe priesters
die als een ‘andere Christus’
voor ons en met ons
de sacramenten kunnen vieren,
die vol missionair elan
met kracht en vurigheid
uw woord verkondigen, en die
– door de herderlijke liefde van uw Zoon bezield –
alle mensen leiden
naar de schatten van uw goddelijk hart.
Geef aan jonge mensen de kracht
om aan de wereld met alle verleidingen
te verzaken,
om hun leven te geven
voor wat van werkelijke en blijvende waarde is;
geef dat velen onder hen
uw roeping zullen verstaan
en zich zullen stellen
in de dienst van uw koninkrijk.
Geef dat velen van hen
volgens de evangelische raden
van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid
In de kracht van de Heilige Geest
uw Zoon zullen volgen.
Goede, hemelse Vader
schenk ons goede, heilige priesters!