Doop van de Heer – Feest – Jaar C

Eerste lezing
Jes., 42, 1-4. 6-7

Dit is mijn dienaar in wie ik behagen schep.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer:
„Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun,
mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep:
mijn geest stort Ik over hem uit,
gerechtigheid laat hij stralen over de volken.
„Hij roept niet, hij schreeuwt niet
en op straat verheft hij zijn stem niet.
„Het geknakte riet zal hij niet breken,
de kwijnende vlaspit niet doven,
in waarheid zal hij de gerechtigheid laten stralen.
„Onvermoeid en ongebroken
zal hij op aarde gerechtigheid laten zegevieren:
de verre kusten zien uit naar zijn leer.”
„Ik, de Heer, .roep u in gerechtigheid,
Ik neem u bij de hand en waak over u
en maak u voor de mensen tot het teken van mijn verbond
en tot een licht voor de volken.
„Blinden zult gij de ogen openen,
gevangenen uit hun kerker bevrijden
en uit de gevangenis allen die in duisternis zitten.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm
Ps. 29 (28), 1a en 2, 3ac-4, 3b en 9b-10

God zegent zijn volk met vrede.

Huldigt de Heer, alle zonen van God.
Huldigt de Heer om zijn glorie en macht.

Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam,
knielt voor Hem neer om zijn heilige luister.

De stem van de Heer schalt over het water,
Gods majesteit roept van over de zee.

De stem van de Heer met dreunend geweld,
de stem van de Heer, ontzagwekkend

Gods majesteit roept van over de zee
zijn tempel weergalmt van zijn glorie.

De Heer troont boven het firmament,
daar zetelt Hij eeuwig als koning.

Tweede lezing
Hand., 10, 34-38

De Heer heeft Hem gezalfd met de heilige Geest.

Uit de Handelingen der Apostelen

In die tijd nam Petrus het woord en sprak:
„Nu besef ik pas goed,
dat er bij God geen aanzien van persoon bestaat,
maar dat, uit welk volk ook,
ieder die Hem vreest en het goede doet
Hem welgevallig is.
„Het woord heeft Hij tot de zonen van Israël gezonden
toen Hij door Jezus Christus
de blijde boodschap van vrede verkondigde:
Deze is de Heer van allen.
„Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is;
hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea
na het doopsel dat Johannes predikte,
en hoe God Hem gezalfd heeft
met de heilige Geest en met kracht.
„Hij ging weldoende rond
en genas allen
die onder de dwingelandij van de duivel stonden,
want God was met Hem.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie
Cf. Mc., 9, 6

Alleluia.
De hemelen gingen open en de stem van de Vader zei:
Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie
Lc., 3, 15-16. 21-22

Terwijl Jezus na zijn doop in gebed was, ging de hemel open.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd toen het volk vol verwachting was
en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde
of hij niet de Messias zou zijn,
gaf Johannes aan allen het antwoord:
„Ik doop u met water,
maar er komt iemand die sterker is dan ik;
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.
„Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.”
Terwijl al het volk zich liet dopen,
en Jezus na zijn doop in gebed was,
geschiede het dat de hemel openging,
en dat de heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif,
over Hem neerdaalde,
en dat een stem uit de hemel sprak:
„Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde,
in U heb Ik mijn behagen gesteld.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.