Geestelijk Voedsel

Nu er strengere maatregelen genomen moeten worden rondom het coronavirus en onze openbare kerkelijke activiteiten stilliggen, willen wij jullie oproepen tot gebed. Deze pagina biedt Geestelijk Voedsel om dagelijks te gebruiken.


Telefonisch spreekuur Pastoraal Team uitgebreid:

Pastoor George:
Da­­ge­­lijks bijna altijd beschikbaar, tel.: 06-508 13 862.
Pastor Julius:
maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 u., tel.: 06-285 24 091.

………
Secretariaat Pastoraal Team:
maandag t/m vrijdagochtend 08.30-12.30 u., tel.: 06-556 27 670.Hieronder vindt u enkele gebeden die tot steun kunnen zijn in deze moeilijke tijd.

ZONDAG VAN HET WOORD VAN GOD

Hier kunt u de handreiking lezen en downloaden van de Zondag van het Woord van God. In 2021 is dit zondag 24 januari. De teksten kunnen helpen om in het gezin, thuis of in een kleine groep de Schrift te lezen, zich erop te bezinnen en er mee te bidden en te leven.


GEBEDSKAART

In deze Gebedskaart corona 2020, uitgegeven door het Bisdom, nodigden de bisschoppen gelovigen uit om voor aanbidding naar de kerk te komen. Nu ook deze gebedsdiensten zijn afgelast kunt u de Gebedskaart blijven gebruiken voor Stil Gebed thuis.


SAMEN MET DE PAUS HET ANGELUSGEBED BIDDEN

U kunt u aansluiten bij het dagelijkse gebed van de Paus door het Angelus met hem mee te bidden, gevolgd door de litanieën van Maria.


ROZENKRANS BIDDEN

Paus Fran­cis­cus heeft opge­roe­pen de rozen­krans te bid­den om een einde van de corona­pan­de­mie af te smeken. Aan de oproep heeft de paus twee speciale gebe­den toe­ge­voegd.

“De maand mei nadert, een tijd waarin het Volk van God met bij­zon­dere aan­dacht zijn liefde en toe­wij­ding tot de heilige Maagd Maria uitdrukt. Het is een traditie in deze maand thuis met het gezin de rozen­krans te bid­den”, schrijft de paus. “De beper­kingen van de pandemie doen ons dit ‘gezinsaspect’ des te meer waar­de­ren, ook spi­ri­tu­eel gezien.”

“Daarom wil ik ie­der­een aan­spo­ren om de schoon­heid te heront­dek­ken van het samen bid­den van de rozen­krans.” “Dat kan zowel ge­za­men­lijk als in­di­vi­dueel”, aldus Fran­cis­cus, die de keuze aan ieder zelf overlaat, al naar gelang de omstan­dig­he­den. “De sleu­tel om dit te doen is altijd eenvoud, en er zijn ook op in­ter­net ge­mak­ke­lijk goede modellen van gebed te vin­den.”

Klik hier voor de Gebedskaart: ‘Zo bid je de Rozenkrans’.

Hieronder kunt u meebidden met het Rozenkransgebed: Droevige-, Blijde- en Glorievolle Geheimen Gebed en Geheimen van het Licht. Voor elke dag een gebed.

De Blijde Geheimen op Maandag en Zaterdag

De Droevige Geheimen op Dinsdag en Vrijdag

De Glorievolle Geheimen op Woensdag en Zondag

De Geheimen van het Licht op Donderdag


NOVEENGEBED

Tijdens de noveen kunt u een kaars branden bij het Mariabeeld (of een afbeelding) bij u thuis.
Hier vindt u het noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood.


GEBED VOOR DE GEESTELIJKE COMMUNIE

Als u bij een eucharistieviering niet live aanwezig kunt zijn en daardoor de Heilige Communie niet kunt ontvangen dan kunnen we het Gebed voor de Geestelijke Communie bidden om u te verenigen met deze eucharistie en met de H. Communie. Zo komt de Communie ten minste op geestelijke wijze in uw hart.

Mijn Jezus,
Ik geloof dat U in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen
Daarom bid ik u: Kom ten minste op geestelijke wijze in mijn hart
Ik omhels u alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U
Laat mij toch nooit van u gescheiden worden
Amen

Via deze link kunt u het Gebed voor de Geestelijke Communie downloaden.


ONZE VADER

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.


WEES GEGROET

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.


SALVE REGINA

Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
ad te clamamus exsules filii Evae, ad te suspiramus,
gementes et flentes n hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte;
et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid; ons leven,
onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij,
zuchtend en wenend in dit dal van tranen.

Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap, Jezus de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.


ANGELUSGEBED

Dit gebed wordt rond 12 uur ’s middags gebeden. Het is een goede gewoonte het ook in de vroege ochtend en bij het begin van de avond te bidden.

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
– En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Wees gegroet…
Zie de dienstmaagd des Heren.
– Mij geschiede naar uw woord.
Wees gegroet…
En het Woord is vlees geworden.
– En Het heeft onder ons gewoond
Wees gegroet…
Bid voor ons, heilige Moeder van God,
– opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.
Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen,
wij bidden U:
stort uw genade in onze harten,
opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door Christus onze Heer.
Amen.


GELOOFSBELIJDENIS

Ik geloof in God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.
Amen.


GETIJDENGEBED

Het Getijdengebed is het gebed van de Rooms Katholieke Kerk dat op verschillende momenten van de dag wordt gebeden door geestelijken, religieuzen en vele gelovigen.
Via de App Store kunt u het ‘Getijdengebed’ downloaden op uw mobiele telefoon.

Hier vindt u het Getijdengebed online.


DAGELIJKS GEBED VOOR EEN OVERLEDENE

Hier kunt u een (dagelijks) gebed vinden voor een overledene.
GEBED VOOR EEN STERVENDE

Vertrek o, ziel, uit deze wereld van pijn en smart.

In de Naam van Hem die wij Vader mogen noemen,
die levende liefde is en die u geschapen heeft
In de Naam van het mens geworden Woord,
die voor u geleden heeft en gestorven is en die u
de hoop op de verrijzenis en het eeuwig leven heeft nagelaten.
In de Naam van de Geest die de liefde tussen Vader en Zoon
zichtbaar maakt en die u in de sacramenten gegeven is.

Reis naar de berg Sion en neem uw intrek in het hemelse Jeruzalem,
de stad van de levende eeuwige God.
Moge de menigte van engelen en heiligen u tegemoet komen en u
geleiden naar het paradijs.
Moge u, waardig bevonden worden om de beloften van Christus in
ontvangst te nemen en uw intrek te nemen in de eeuwige heerlijkheid.

Want de Heer voert u naar groene weiden,
daar zal het u aan niets ontbreken.
Daar kunt u uitrusten en uw ziel laven aan het water uit zijn rechterzijde.
Al moet u door een donker ravijn,
U heeft niets te vrezen.
Want de Heer staat naast u
om u te beschermen.

Hier kunt u het gebed voor een stervende downloaden (pdf).


Livestream Heilige Mis St.-Bavo Kathedraal Haarlem

Welkom op dit nieuwe kanaal speciaal om in de Corona crisis toch zoveel mogelijk van de belangrijke Heilige Missen en gebeden aan te bieden zodat zoveel mogelijk mensen in ons hele bisdom Haarlem-Amsterdam digitaal toch kunnen deelnemen.

Ga hier naar het YouTubekanaal van de Kathedraal St-Bavo.