Geestelijk Voedsel

Nu er strengere maatregelen genomen moeten worden rondom het coronavirus en onze openbare kerkelijke activiteiten stilliggen, willen wij jullie oproepen tot gebed. Deze pagina biedt Geestelijk Voedsel om dagelijks te gebruiken.

Stil Gebed

De Stille Gebedsuren in onze kerken zijn komen te vervallen in verband met de aangescherpte landelijke maatregelen rondom het coronavirus.


Telefonisch spreekuur pastoresteam uitgebreid:

Pastoor George:
Da­­ge­­lijks bijna altijd beschikbaar, tel.: 06-508 13 862.
Pastor Julius: maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 u., tel.: 06-285 24 091.
………
Pastoraal Secretariaat:
Ingeborg Claessens, maandag t/m vrijdag 08.30-12.30 u., tel.: 06-556 27 670.Hieronder vindt u enkele gebeden die tot steun kunnen zijn in deze moeilijke tijd.

GEBEDSKAART

In deze Gebedskaart corona 2020, uitgegeven door het Bisdom, nodigden de bisschoppen gelovigen uit om voor aanbidding naar de kerk te komen. Nu ook deze gebedsdiensten zijn afgelast kunt u de Gebedskaart blijven gebruiken voor Stil Gebed thuis.


SAMEN MET DE PAUS HET ANGELUSGEBED BIDDEN

U kunt u aansluiten bij het dagelijkse gebed van de Paus door het Angelus met hem mee te bidden, gevolgd door de litanieën van Maria.


ROZENKRANS BIDDEN

U kunt ook elke dag de Rozenkrans bidden of één van de gebeden die hieronder staan.
Of u kunt tijdens de noveen een kaars branden bij het Mariabeeld (of een afbeelding) bij u thuis.

De noveen zal worden gehouden van 16-24 maart, om te eindigen op de vooravond van het Hoogfeest van Maria Boodschap.
Hier vindt u het noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Het Rozenkransgebed: Droevige-, Blijde- en Glorievolle Geheimen Gebed en Geheimen van het Licht. Voor elke dag een gebed.
Rozenkransgebed met gebed per geheim en “O mijn Jezus” per tientje voor

De Blijde Geheimen op Maandag en Zaterdag

De Droevige Geheimen op Dinsdag en Vrijdag

De Glorievolle Geheimen op Woensdag en Zondag

De Geheimen van het Licht op Donderdag


ONZE VADER

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.


WEES GEGROET

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.


SALVE REGINA

Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
ad te clamamus exsules filii Evae, ad te suspiramus,
gementes et flentes n hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte;
et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid; ons leven,
onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij,
zuchtend en wenend in dit dal van tranen.

Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap, Jezus de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.


ANGELUSGEBED

Dit gebed wordt rond 12 uur ’s middags gebeden. Het is een goede gewoonte het ook in de vroege ochtend en bij het begin van de avond te bidden.

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
– En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Wees gegroet…
Zie de dienstmaagd des Heren.
– Mij geschiede naar uw woord.
Wees gegroet…
En het Woord is vlees geworden.
– En Het heeft onder ons gewoond
Wees gegroet…
Bid voor ons, heilige Moeder van God,
– opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.
Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen,
wij bidden U:
stort uw genade in onze harten,
opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door Christus onze Heer.
Amen.


GELOOFSBELIJDENIS

Ik geloof in God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.
Amen.


GETIJDENGEBED

Het Getijdengebed is het gebed van de Rooms Katholieke Kerk dat op verschillende momenten van de dag wordt gebeden door geestelijken, religieuzen en vele gelovigen.
Via de App Store kunt u het ‘Getijdengebed’ downloaden op uw mobiele telefoon.

Hier vindt u het Getijdengebed online.


DAGELIJKS GEBED VOOR EEN OVERLEDENE

Hier kunt u een (dagelijks) gebed vinden voor een overledene.


Livestream Heilige Mis St.-Bavo Kathedraal Haarlem

Welkom op dit nieuwe kanaal speciaal om in de Corona crisis toch zoveel mogelijk van de belangrijke Heilige Missen en gebeden aan te bieden zodat zoveel mogelijk mensen in ons hele bisdom Haarlem-Amsterdam digitaal toch kunnen deelnemen.

Ga hier naar het YouTubekanaal van de Kathedraal St-Bavo.