Geestelijk Voedsel

Op deze pagina vindt u geestelijk voedsel met inspirerende gebeden en filmpjes die tot steun kunnen zijn in deze moeilijke tijd.Gebed ‘Wij staan voor U, Heilige Geest’

Ter voorbereiding van de bischoppensynode 2023 reikte Paus Franciscus een gebed uit: ‘Wij staan voor U, Heilige Geest’ (‘Adsumus Sancte Spiritus’). Dat is een oud gebed dat wordt toegeschreven aan de Heilige Isidorus van Sevilla (560 – 636) en is in de loop van de eeuwen vaak gebeden bij kerkelijke bijeenkomsten zoals synodes.
Dit gebed kunt u bidden in voorbereiding van de Bisschoppensynode.

Hier onder kunt u een vereenvoudigde vorm van dit gebed lezen en bidden. Jaar van het gezin 2021 door Paus Franciscus

Hier kunt u een samenvatting vinden van de postsynodale apostolische aansporing Amoris Laetitia (The Joy of Love) over liefde in het gezin.Een gebed van Mgr. Hendriks dat u kunt bidden voor priesterroepingen

Goede hemelse Vader,
U geeft ons alles wat wij nodig hebben
en bovenal hebt U ons uw Zoon gegeven
die het offer van Zijn leven heeft gebracht
om ons te verlossen
en eeuwig geluk te bereiden.
Hij is onze redder,
ons voorbeeld,
bron van leven.
U hebt de Heilige Geest over ons uitgestort
opdat wij de grote tegenstrever,
de bewerker van alle kwaad,
kunnen weerstaan
en liefde, vrede en verzoening
zouden kunnen verspreiden,
zoals uw Zoon ons dat heeft voorgedaan.
Wij danken U, hemelse Vader,
dat uw Zoon onder ons aanwezig is
door de kracht van de Heilige Geest.
Wij danken U dat
Jezus’ verlossend lijden,
Zijn sterven en verrijzen
onder ons tegenwoordig is
in de heilige Eucharistie.
Wij danken U
dat Jezus’ heilzaam werken
doorgaat in de sacramenten,
waardoor wij worden gesterkt
en opgenomen in uw goddelijk leven.
Daarom bidden wij U,
vurig en met aandrang:
Geef ons goede, nieuwe priesters
die als een ‘andere Christus’
voor ons en met ons
de sacramenten kunnen vieren,
die vol missionair elan
met kracht en vurigheid
uw woord verkondigen, en die
– door de herderlijke liefde van uw Zoon bezield –
alle mensen leiden
naar de schatten van uw goddelijk hart.
Geef aan jonge mensen de kracht
om aan de wereld met alle verleidingen
te verzaken,
om hun leven te geven
voor wat van werkelijke en blijvende waarde is;
geef dat velen onder hen
uw roeping zullen verstaan
en zich zullen stellen
in de dienst van uw koninkrijk.
Geef dat velen van hen
volgens de evangelische raden
van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid
In de kracht van de Heilige Geest
uw Zoon zullen volgen.
Goede, hemelse Vader
schenk ons goede, heilige priesters!DIGITALE KRUISWEG

In de veertigdagentijd van 2021 lopen we met elkaar de kruisweg. Op 14 verschillende plekken in ons Bisdom worden door 14 verschillende personen in ons Bisdom de kruisweg besproken. Stuk voor stuk mediteren de sprekers over ‘hun’ statie en bidden zij bij die ene scène uit dat grote lijdensverhaal. Loop met ons mee de kruisweg, verbind jezelf met het lijden van Jezus en laat je raken.ZONDAG VAN HET WOORD VAN GOD

Hier kunt u de handreiking lezen en downloaden van de Zondag van het Woord van God. In 2021 is dit zondag 24 januari. De teksten kunnen helpen om in het gezin, thuis of in een kleine groep de Schrift te lezen, zich erop te bezinnen en er mee te bidden en te leven.


 

SAMEN MET DE PAUS HET ANGELUSGEBED BIDDEN

U kunt u aansluiten bij het dagelijkse gebed van de Paus door het Angelus met hem mee te bidden, gevolgd door de litanieën van Maria.


 
ROZENKRANS BIDDEN

Klik hier voor de Gebedskaart: ‘Zo bid je de Rozenkrans’.

Hieronder kunt u meebidden met het Rozenkransgebed: De Gebeden van de Droevige-, Blijde- en Glorievolle Geheimen en de Geheimen van het Licht. Voor elke dag een gebed.

De Blijde Geheimen op Maandag en Zaterdag

De Droevige Geheimen op Dinsdag en Vrijdag

De Glorievolle Geheimen op Woensdag en Zondag

De Geheimen van het Licht op Donderdag

 

 

NOVEENGEBED

Tijdens de noveen kunt u een kaars branden bij het Mariabeeld (of een afbeelding) bij u thuis.
Hier vindt u het noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood.


 

GEBED VOOR DE GEESTELIJKE COMMUNIE

Als u bij een eucharistieviering niet live aanwezig kunt zijn en daardoor de Heilige Communie niet kunt ontvangen dan kunnen we het Gebed voor de Geestelijke Communie bidden om u te verenigen met deze eucharistie en met de H. Communie. Zo komt de Communie ten minste op geestelijke wijze in uw hart.

Mijn Jezus,
Ik geloof dat U in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen
Daarom bid ik u: Kom ten minste op geestelijke wijze in mijn hart
Ik omhels u alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U
Laat mij toch nooit van u gescheiden worden
Amen

Via deze link kunt u het Gebed voor de Geestelijke Communie downloaden.


 
ONZE VADER

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.


 
WEES GEGROET

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.


 
SALVE REGINA

Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
ad te clamamus exsules filii Evae, ad te suspiramus,
gementes et flentes n hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte;
et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid; ons leven,
onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij,
zuchtend en wenend in dit dal van tranen.

Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap, Jezus de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.


 
ANGELUSGEBED

Dit gebed wordt rond 12 uur ’s middags gebeden. Het is een goede gewoonte het ook in de vroege ochtend en bij het begin van de avond te bidden.

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
– En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Wees gegroet…
Zie de dienstmaagd des Heren.
– Mij geschiede naar uw woord.
Wees gegroet…
En het Woord is vlees geworden.
– En Het heeft onder ons gewoond
Wees gegroet…
Bid voor ons, heilige Moeder van God,
– opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.
Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen,
wij bidden U:
stort uw genade in onze harten,
opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door Christus onze Heer.
Amen.


 
GELOOFSBELIJDENIS

Ik geloof in God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.
Amen.


 
GETIJDENGEBED

Het Getijdengebed is het gebed van de Rooms Katholieke Kerk dat op verschillende momenten van de dag wordt gebeden door geestelijken, religieuzen en vele gelovigen.
Via de App Store kunt u het ‘Getijdengebed’ downloaden op uw mobiele telefoon.

Hier vindt u het Getijdengebed online.


DAGELIJKS GEBED VOOR EEN OVERLEDENE

Hier kunt u een (dagelijks) gebed vinden voor een overledene.
GEBED VOOR EEN STERVENDE

Vertrek o, ziel, uit deze wereld van pijn en smart.

In de Naam van Hem die wij Vader mogen noemen,
die levende liefde is en die u geschapen heeft
In de Naam van het mens geworden Woord,
die voor u geleden heeft en gestorven is en die u
de hoop op de verrijzenis en het eeuwig leven heeft nagelaten.
In de Naam van de Geest die de liefde tussen Vader en Zoon
zichtbaar maakt en die u in de sacramenten gegeven is.

Reis naar de berg Sion en neem uw intrek in het hemelse Jeruzalem,
de stad van de levende eeuwige God.
Moge de menigte van engelen en heiligen u tegemoet komen en u
geleiden naar het paradijs.
Moge u, waardig bevonden worden om de beloften van Christus in
ontvangst te nemen en uw intrek te nemen in de eeuwige heerlijkheid.

Want de Heer voert u naar groene weiden,
daar zal het u aan niets ontbreken.
Daar kunt u uitrusten en uw ziel laven aan het water uit zijn rechterzijde.
Al moet u door een donker ravijn,
U heeft niets te vrezen.
Want de Heer staat naast u
om u te beschermen.

Hier kunt u het gebed voor een stervende downloaden (pdf).


 

LIVESTREAM HEILIGE MIS ST.-BAVO KATHEDRAAL HAARLEM

Welkom op dit nieuwe kanaal speciaal om in de Corona crisis toch zoveel mogelijk van de belangrijke Heilige Missen en gebeden aan te bieden zodat zoveel mogelijk mensen in ons hele bisdom Haarlem-Amsterdam digitaal toch kunnen deelnemen.

Ga hier naar het YouTubekanaal van de Kathedraal St-Bavo.