Hoogfeest Heilige Drieëenheid – jaar C

Eerste lezing
Spr., 8, 22-31

De Wijsheid was gevormd lang voor het begin der aarde.

Uit het boek der Spreuken

Zo spreekt de Wijsheid van God:
De Heer schiep mij vóór al het bestaande,
vóór al wat Hij vanouds gemaakt heeft.
Van eeuwigheid ben ik gevormd,
lang vóór het begin der aarde.
Toen er nog geen oceanen waren, was ik reeds geboren,
vóór er bronnen waren, overstromend van water.
Voordat de bergen geplaatst werden,
en vóór de heuvels; werd ik geboren.
De aarde had Hij nog niet geschapen met haar vlakten,
noch ook de kostbare grondstoffen in haar schoot.
Toen Hij de hemel grondvestte was ik erbij,
en toen Hij een kring trok rond de wereldzee.
Toen Hij de wolken boven bevestigde,
en de bronnen aanbracht in de diepte,
toen Hij de zee haar grenzen wees,
opdat het water zijn oevers niet te buiten zou gaan,
toen Hij de fundamenten legde voor de aarde,
was ik aan de zijde van de Kunstenaar,
en was ik zijn troetelkind, dag voor dag,
en speelde ik aldoor voor zijn aangezicht.
Ik speelde over het oppervlak van zijn aarde,
en het was me een genot bij de mensen te zijn.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Tweede lezing
Rom., 5, 1-5

Tot God door Christus in de liefde van de Geest.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
Gerechtvaardigd door het geloof
leven wij in vrede met God
door Jezus Christus onze Heer.
Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten
tot die genade waarin wij staan;
door Hem ook mogen wij ons beroemen
op onze hoop op de heerlijkheid Gods.
Meer nog,
wij zijn zelfs trots op onze beproevingen,
in het besef dat verdrukking leidt tot volharding,
volharding tot beproefde deugd
en deze weer tot hoop.
En de hoop wordt niet teleurgesteld,
want Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige Geest die ons werd geschonken.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Evangelie
Joh., 16, 12-15

Al wat de Vader heeft is het Mijne. De Geest zal u verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
allen: Lof zij U, Christus.

In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Nog veel heb Ik u te zeggen,
maar gij kunt het nu nog niet dragen.
„Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid,
zal Hij u tot de volle waarheid brengen.
„Hij zal niet uit zichzelf spreken
maar spreken al wat Hij hoort
en u de komende dingen aankondigen.
„Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft.
Daarom zei Ik dat Hij aan u zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft.
„Al wat de Vader heeft is het Mijne.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.