8e zondag door het jaar – Jaar C

Eerste lezing
Sir. 27, 4-7

Prijs geen mens vóórdat hij gesproken heeft.

Uit het boek Ecclesiasticus

Als men de zeef schudt, blijft het kaf:
En in het spreken ontdekt men het boze van de mens.
Het werk van de pottenbakker wordt beproefd door de oven,
en de mens door wat hij zegt in het gesprek.
Aan de vruchten van de boom erkent men de boomgaard,
en aan de woorden van de mens zijn gezindheid.
Prijs daarom geen mens vóórdat hij gesproken heeft,
want eerst op grond daarvan kan men een mens beoordelen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Tweede lezing
1 Kor. 15, 54-58

God geeft ons de overwinning door Jezus Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
Wanneer het vergankelijke met onvergankelijkheid is gekleed
en het sterfelijke met onsterfelijkheid,
dan zal het woord van de Schrift in vervulling gaan:
„De dood is verslonden,
de zege is behaald
„Dood, waar is uw overwinning?
„Dood, waar is uw angel?”
De angel van de dood is de zonde
en de kracht van de zonde is de wet.
Maar God zij gedankt,
die ons de overwinning geeft door Jezus Christus, onze Heer.
Daarom geliefde broeders en zusters,
weest standvastig en onwankelbaar
en gaat altijd voort met het werk des Heren;
gij weet toch dat uw inspanning, dank zij Hem, niet vergeefs is.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Evangelie
Lc. 6, 39-45

Waar het hart van vol is, loopt de mond van over.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor:
„Kan soms de ene blinde de andere leiden?
Vallen dan niet beiden in de kuil?
„De leerling staat niet boven zijn meester;
maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester.
„Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder
en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog?
„Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen:
Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen,
terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt?
„Huichelaar,
haal eerst die balk uit uw eigen oog,
dan zult ge scherp genoeg zien
om de splinter te kunnen verwijderen
die in het oog van uw broeder zit.
„Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt
en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt.
„Een boom immers kent men aan zijn vruchten;
men plukt geen vijgen van dorens,
men oogst geen druiven van een braamstruik.
„Een goed mens brengt het goede te voorschijn
uit de schat van goedheid in zijn hart;
maar een slechte brengt het slechte te voorschijn
uit zijn schat van slechtheid;
want waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.