6e zondag van Pasen jaar B

Eerste lezing: Hand. 10, 25-26.34-35.44-48

Ook over de heidenen is de gave van de heilige Geest uitgestort.

Lezing uit de Handelingen der Apostelen.

Toen Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet
en eerde hem met een voetval.
Maar Petrus deed hem opstaan en zei:
“Sta op,
ik ben ook maar een mens.”
Petrus nam het woord en sprak:
“Nu besef ik pas goed,
dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat,
maar dat, uit welk volk ook,
ieder die Hem vreest en het goede doet
Hem welgevallig is.”
Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was,
kwam de heilige Geest plotseling neer
op allen, die naar de toespraak luisterden.
De gelovigen uit de besnijdenis,
die met Petrus meegekomen waren,
stonden verbaasd dat ook over de heidenen
de gave van de heilige Geest was uitgestort;
want zij hoorden hen talen spreken
en God verheerlijken.
Toen zei Petrus:
“Kan iemand nog het water weigeren,
zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden,
die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben?”
En hij beval hen te dopen
in de Naam van Jezus Christus.
Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.
Woord van de Heer.

Tweede lezing: 1 Joh. 4, 7-10

God is liefde.

Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes.

Vrienden,
laten wij elkander liefhebben,
want de liefde komt van God.
Iedereen, die liefheeft,
is een kind van God en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet,
want God is liefde.
En de liefde, die God is,
heeft zich onder ons geopenbaard,
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft
om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad,
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden
om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven.
Woord van de Heer.

Evangelie: Joh. 15, 9-17

Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij 
zijn leven geeft voor zijn vrienden.

De Heer zij met u.
En met uw geest.

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Zoals de Vader Mij heeft liefgehad,
zo heb ook Ik u liefgehad.
Blijft in mijn liefde.
Als gij mijn geboden onderhoudt,
zult gij in mijn liefde blijven,
gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden,
in zijn liefde blijf.
Dit zeg Ik u,
opdat mijn vreugde in u moge zijn
en uw vreugde volkomen moge worden.
Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied.
Ik noem u geen dienaars meer,
want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,
maar u heb Ik vrienden genoemd,
want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.
Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u,
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn.
Dan zal de Vader u geven
al wat gij Hem in mijn Naam vraagt.
Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt.”

Woord van de Heer.
Wij danken God.