7e zondag door het jaar – Jaar C

Eerste lezing
1 Sam. 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

De Heer had u aan mij overgeleverd,
maar ik heb de hand niet willen slaan
aan zijn gezalfde.

Uit het eerste boek Samuël

In die dagen begaf Saul zich met drieduizend uitgelezen Israëlieten
op weg naar de woestijn van Zif om David daar te zoeken.
David en Abisaï kwamen in de nacht bij het leger aan
en daar lag Saul in het wagenkamp te slapen.
Zijn lans stond bij zijn hoofdeinde in de grond gestoken.
Abner en zijn mannen lagen in een kring om hem heen.
Toen zei Abisaï tot David:
„Nu levert God uw vijand aan u over.
„Laat mij hem met zijn eigen lans aan de grond priemen!
„Één stoot en hij is er geweest!”
Maar David zei tot Abisaï: „Neen, dood hem niet!
„Wie slaat ongestraft de hand aan de gezalfde van de Heer?”
David nam toen de lans en de waterkruik weg
van het hoofdeinde van Saul en zij trokken zich terug.
Niemand zag het, niemand merkte iets,
niemand werd wakker; iedereen sliep door,
want de Heer had hen in een diepe slaap gedompeld.
Toen David aan de overkant gekomen was,
ging hij ver weg op een berg staan,
zodat er een grote afstand tussen hen was.
Hij riep Saul en zei:
„Koning, hier is uw lans,
laat een van uw mannen hem maar komen halen.
„De Heer zal ieders rechtschapenheid en trouw vergelden,
de Heer had u vandaag aan mij overgeleverd,
maar ik heb de hand niet willen slaan aan zijn gezalfde.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Tweede lezing
1 Kor. 15, 45-49

Zoals wij het beeld van de aardse mens
hebben gedragen,
zo zullen wij ook het beeld dragen
van de hemelse mens.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

De eerste mens, Adam werd een levend wezen.
De laatste Adam werd een levendmakende Geest.
Maar het geestelijke komt niet het eerst;
het natuurlijke gaat vooraf, daarna komt het geestelijke.
De eerste mens, uit de aarde genomen, is aarde;
de tweede is uit de hemel.
Zoals de eerste mens van aarde, zo zijn alle aardse mensen,
zoals de hemelse Mens, zo zullen alle hemelse zijn.
En gelijk wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen
zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse Mens.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.