3e zondag in de veertigdagentijd – jaar C

Eerste lezing
Ex., 3, 1-8a. 13-15

Hij die is, zendt mij tot u.

Uit het boek Exodus

In die dagen
hoedde Mozes de kudde van zijn schoonvader Jetro,
de priester van Midjan.
Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn
en kwam hij bij de berg van God, de Horeb.
Toen verscheen hem de engel van de Heer, in een vuur dat opvlamde uit een
doornstruik. Mozes keek toe
en zag dat de doornstruik in lichter laaie stond
en toch niet verbrandde.
Hij dacht:
ik ga er op af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken.
Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt?
De Heer zag hem naderbij komen om te kijken.
En vanuit de doornstruik riep God hem toe: „Mozes.”
„Hier ben ik”, antwoordde hij.
Toen sprak de Heer:
„Kom niet dichterbij, doe uw sandalen uit,
want de plaats waar gij staat is heilige grond.”
En Hij vervolgde: „Ik ben de God van uw vader,
de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.”
Toen bedekte Mozes zijn gezicht want hij durfde niet naar God
op te zien.
De Heer sprak:
„Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn
onderdrukkers gehoord; ja, Ik ken zijn lijden.
Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte.”
Maar Mozes sprak opnieuw tot God.
„Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg:
” De God van uw vaderen zendt mij tot u,
en zij vragen: Hoe is zijn naam? wat moet ik dan antwoorden?”
Toen sprak God tot Mozes:
„Ik ben die is.”
En ook: „Dit moet gij de Israëlieten zeggen:
Hij die is, zendt mij tot u.”
Bovendien zei God tot Mozes:
„Dit moet ge de Israëlieten zeggen:
De Heer de God van uw vaderen,
de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob,
zendt mij tot u.
Dit is mijn naam voor altijd.
Zo moet men Mij aanspreken, alle geslachten door.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Tweede lezing
1 Kor., 10, 1-6. 10-12

De gebeurtenissen met Mozes en het volk in de woestijn
zijn opgeschreven als een les voor ons.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
Gij moet goed weten
dat onze vaderen wel allen onder de wolk zijn geweest,
allen door de Zee zijn getrokken,
allen zijn zij door wolk en zee in Mozes gedoopt,
allen aten zij hetzelfde geestelijk voedsel,
allen dronken dezelfde geestelijke drank,
– want zij dronken uit de geestelijke rots die met hen meeging
en die rots was de Christus –
maar in de meesten van hen heeft God geen welbehagen gehad;
immers: zij werden neergeveld in de woestijn.
Deze gebeurtenissen zijn een les voor ons
opdat wij niet, zoals zij slechte dingen zouden begeren.
Mort ook niet tegen God, zoals sommigen onder hen:
zij zijn gedood door de verderver.
Wat hun overkwam had een diepe zin
en het werd te boek gesteld als een waarschuwing voor ons,
tot wie het einde der tijden gekomen is.
Daarom, wie meent te staan
moet oppassen dat hij niet valt.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Evangelie
Lc., 13, 1-9

Als gij u niet bekeert, zult ge allen op een dergelijke manier omkomen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen
die Hem vertelden wat er gebeurd was met de Galileeërs,
van wie Pilatus het bloed
met dat van hun offerdieren had vermengd.
Daarop zei Jezus:
„Denkt ge, dat onder alle Galileeërs
alleen deze mensen zondaars waren,
omdat zij dat lot ondergaan hebben?
„Volstrekt niet, zeg Ik u.
„Maar als gij u niet bekeert,
zult ge allen op een dergelijke manier omkomen.
„Of die achttien die gedood werden
doordat de toren bij de Siloam op hen viel:
denkt ge dat die alleen schuldig waren
onder alle mensen die in Jeruzalem woonden?
„Volstrekt niet, zeg Ik u.
„Maar als gij niet tot bekering komt,
zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.”
Toen vertelde Hij de volgende gelijkenis:
„Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant stond;
hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets.
„Toen zei hij tot de wijngaardenier:
Al sinds drie jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken
maar ik vind er geen.
Hak hem om ! Waartoe put hij nog de grond uit?
„Maar de man gaf hem ten antwoord:
Heer, laat hem dit jaar nog staan;
laat mij eerst de grond er omheen omspitten
en er mest op brengen.
Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht;
zo niet, dan kunt ge hem omhakken.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.