Hoogfeest Christus Koning v.h. Heelal

Eerste lezing: Dan. 7, 13-14

 
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij.
 
 
Uit de Profeet Daniël
In die tijd nam Daniël het woord en zei: „In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. „Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor hem geleid. „Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. „Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde.”

Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God.

Tweede lezing: Apok. 1, 5-8


De vorst van de koningen der aarde heeft ons gemaakt
tot een koninkrijk van priesters voor God.

 
Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes
Broeders en zusters,
Genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen der aarde. Aan Hem die ons liefheeft en die ons van de zonden heeft verlost door zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters voor zijn God en Vader, – Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen! Amen.
Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem aanschouwen, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen! „Ik ben de Alfa en de Omega, – zegt God de Heer – Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser.”

Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God.


Evangelie: Joh. 18, 33b-37

 
Gij zegt dat Ik koning ben.
 
 
De Heer zij met u.
Allen: En met uw geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

Allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem:
„Zijt gij de koning der Joden?” Jezus antwoordde hem: „Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij gesproken?” Pilatus gaf ten antwoord: „Ben ik soms een Jood? „Uw eigen volk en de hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd. „Wat hebt Gij gedaan?” Jezus antwoordde: „Mijn koningschap is niet van deze wereld. „Zou mijn koningschap van deze wereld zijn dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. „Mijn koningschap is evenwel niet van hier.” Pilatus hernam: „Gij zijt dus toch koning?” Jezus antwoordde: „Ja, koning ben Ik. „Hiertoe werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. „Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn stem.”

Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God.