Sacramentsdag jaar B

Eerste lezing: Exodus 24, 3-8

Uit het boek Exodus

In die dagen
kwam Mozes en stelde het volk in kennis
van alle woorden en bepalingen van de Heer.
Eenstemmig betuigde het volk:
“Alle woorden die de Heer tot ons gesproken heeft,
zullen wij onderhouden.”
Daarop stelde Mozes alle woorden van de Heer
op schrift.
De volgende morgen
bouwde hij aan de voet van de berg een altaar
en stelde twaalf wijstenen op,
naar de twaalf stammen van Israël.
Toen gaf hij jonge Israëlieten de opdracht,
stieren op te dragen
als brand- en slachtoffers voor de Heer.
Mozes nam de helft van het bloed
en deed dat in schalen,
terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar.
Toen nam hij het verbondsboek
en las dit voor aan het volk.
En zij verzekerden:
“Alles wat de Heer zegt,
zullen wij doen en ter harte nemen.”
Vervolgens nam Mozes het bloed,
sprenkelde dat over het volk en sprak:
“Dit is het bloed van het verbond dat de Heer,
op grond van al deze woorden, met u sluit.”

Woord van de Heer.
Wij danken God

Antwoordpsalm – Ps. 116 B (115), 12-13, 15 en 16 bc, 17-18 (R. 13)

R. De kelk van het heil zal ik nemen
en aanroepen de naam van de Heer.
of: Alleluia.

Wat kan ik de Heer teruggeven
voor al wat Hij mij gegeven heeft?
De kelk van het heil zal ik nemen
en aanroepen de naam van de Heer. R.

Want kostbaar is in het oog van de Heer
het sterven van zijn getrouwen.
Ik ben uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd,
Gij hebt mijn boeien geslaakt. R.

U zal ik een lofoffer brengen,
aanroepen de naam van de Heer.
Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet. R.

Tweede lezing – Hebreeën 9, 11-15

Het bloed van Christus zal onze ziel zuiveren.

Lezing uit de Brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Nu is Christus gekomen,
de hogepriester van het waarachtige heil.
De tent van zijn priesterschap
is groter en volmaakter dan de vorige;
ze is niet gemaakt door mensenhand,
dat wil zeggen,
ze behoort niet tot onze geschapen wereld.
Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed,
niet dat van bokken en kalveren.
Zo is Hij het heiligdom binnengegaan, eens voor altijd,
en Hij heeft een eeuwige verlossing verworven.
Want als het bloed van bokken en stieren
en de gesprenkelde as van een vaars
de verontreinigden kan heiligen
zodat zij wettelijk rein worden,
hoeveel groter is de kracht van Christus’ bloed!
Door de eeuwige Geest
heeft Hij zichzelf aan God geofferd,
een smetteloos offer,
dat onze ziel zuivert van dode werken
om de levende God te eren.
En daarom is Hij middelaar van een nieuw verbond:
er heeft een sterven plaatsgehad
dat bevrijding brengt van de zonden
die onder het eerste verbond zijn bedreven;
nu kunnen zij die door God geroepen zijn,
het eeuwig erfdeel ontvangen dat hun is toegezegd.

Woord van de Heer.
Wij danken God.

Evangelie: Mc. 14, 12-16. 22-26

Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.

Lezing uit het heilig Evangelie
volgens Marcus

Op de eerste dag van het ongedesemde brood,
de dag waarop men het paaslam slacht,
zeiden zijn leerlingen tot Jezus:
“Waar wilt Gij dat wij voorbereidselen gaan treffen,
zodat Gij het paasmaal kunt houden?”
Hij zond daarop twee van zijn leerlingen
uit met de opdracht:
“Gaat naar de stad
en daar zult ge een man tegenkomen
die een kruik water draagt;
volg hem
en zegt aan de eigenaar van het huis
waar hij binnengaat:
De Meester laat vragen:
Waar is de zaal voor Mij,
waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden?
Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien,
met rustbedden en van al het nodige voorzien;
maakt daar alles voor ons klaar.”
De leerlingen vertrokken,
gingen de stad binnen,
vonden alles zoals Hij het hun gezegd had
en maakten het paasmaal gereed.

Onder de maaltijd nam Jezus brood,
sprak de zegen uit,
brak het en gaf het hun met de woorden:
“Neemt, dit is mijn Lichaam.”
Daarna nam Hij de beker
en na het spreken van het dankgebed
reikte Hij hun die toe
en zij dronken allen daaruit.
En Hij sprak tot hen:
“Dit is mijn Bloed van het Verbond,
dat vergoten wordt voor velen.
Voorwaar, Ik zeg u:
Ik zal niet meer drinken
van wat de wijnstok voortbrengt
tot op de dag waarop Ik het, nieuw,
zal drinken in het Koninkrijk van God.”
Nadat zij de lofzang gezongen hadden,
gingen zij naar de Olijfberg.

Woord van de Heer.
Wij danken God.