Jubileumviering pastoor George

Jubileum George

Dankzij de inzet van heel veel vrij­willigers heb­­ben we afge­lo­pen zon­dag het zilveren pries­terfeest van pas­toor George uitbundig ge­vierd. In een over­­vol­le Engel­mun­duskerk werd de Eucha­ristie ex­tra feestelijk gevierd. Stil was het er, toen Mgr. Simo­nis de jubilaris en de overige aan­­we­zi­gen toesprak over de in­houd en de betekenis van het pries­ter­schap. Het feest­lied ter ere van pastoor George werd door iede­reen uit volle borst mee­gezongen. Woor­den van dank werden ge­sproken door Henk van der Weide en door diaken John Versteeg. De aan­slui­tende koffie met koek en de sand­wiches en krenten­bol­len ging­­en in een rap tempo naar binnen. De jubi­la­ris wilde geen cadeau maar toch de parochie als cadeau een inzamelings­geschenk voor zijn thuisland Kerala, i.v.m. de waters­noodramp gedaan. Een prachtige € 1.916,- werd opge­haald! Dank daar­voor. Pastoor George ontving veel kaarten, ca­deaus en bloemen en was zichtbaar verlegen met alle aandacht. Al met al een zeer ge­slaagde viering en hartelijk dank aan alle mensen die zich, voor en achter de schermen, zo geweldig hebben ingezet!