Groot succes Bijbelquiz | Pieterkerk

Op dins­­dag 4 novem­ber hebben we in de Parochiezaal van de Pieter­kerk in IJmuiden alle acti­vitei­ten van het bij­bel­­jaar met een quiz afgerond. Voor een stamp­volle zaal met paro­chia­nen uit alle onze kerken en deel­ne­mers en be­lang­stel­lenden uit onze, maar ook uit an­dere geloofs­ge­meen­­­­schap­­pen werd de avond geleid door pastor Julius met assis­tentie van Ingrid Leeu­we uit de Pieterkerk. Er waren ne­gen teams en daarnaast nog indivi­duele spe­lers. Deel­ne­mers van kerken die onderver­tegen­woordigd wa­ren werden harte­lijk opgeno­men in een be­staand team.

De 37 vra­gen over de bij­bel kwamen uit de bekende bijbel­­quiz van het Nederlands Bijbelge­noot­schap. Tus­sen de meer­­­keuze­vra­gen zaten echte instinkers en soms werd er hartelijk ge­lachen om de ant­­woorden. Tijdens de pauze werd er flink gespecu­leerd over de uit­­slag, de vragen wer­den door­genomen en vergele­ken en na de pauze kwam de uitslag. De gemiddelde sco­re van het team was de einduitslag.

Team Mariakerk: Winnaars Bijbelquiz 2019

De Mariakerk won de bijbelquiz en ieder kreeg een fles wijn. En de individuele prijs ging naar Hans Hovius die ook bij het team Mariakerk was aangesloten. Al met al een zeer geslaagde avond.