Doopviering in de Engelmunduskerk

In een mooie doopviering op zaterdag 16 oktober werd Benjamin Tajan Kattacherry ontvangen namens de wereldwijde gemeenschap die de Kerk is. Door het doopsel wordt hij een kind van God. De christelijke opvoeding van de dopeling speelt een grote rol om daarmee in contact te blijven. Daarin spelen de peetouders een grote rol. In de
Dienst van het Woord baden we voor Benjamin, we vroegen aan God om bescherming.

Heilig Chrisma
Hij werd gezalfd met het heilig Chrisma, met olie, om hem in zijn weg te sterken. In de viering van de doop werd eerst Gods zegen over het doopwater afgeroepen. De ouders werd gevraagd om afstand te nemen van het kwade en het geloof te belijden.

Doop
Vervolgens werd Benjamin gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Via het vuur van de Paaskaars werd de doopkaars ontstoken. De Paaskaars als symbool van de verrijzenis en de doopkaars als symbool van de ontvangst dat het Licht van Christus is. Met de brandende doopkaars is iedereen in processie naar de Mariakapel gegaan. Er zijn kaarsen opgestoken bij Maria en pastoor George gaf de dopeling, de ouders en de peetouders Gods zegen.