Bidden voor Oekraïne

Paus Fran­cis­cus heeft op 23 februari een dringende oproep gedaan om geweld te bestrijden met de “wapens” van God: gebed en vasten. Hij roept alle gelovigen op om zich toe te leggen op gebed en vasten op Aswoens­dag 2 maart. “God is een God van vrede en niet van oorlog”, aldus de paus en hij noemde oorlog “dwaas­heid”.

Intussen zijn de troepen van de Russische Federatie Oekraïne binnengedrongen en delen de Europese bis­schop­pen de gevoelens van angst en bezorgd­heid van paus Fran­cis­cus. Zij drukken hun ver­bon­den­heid en soli­da­ri­teit uit met Oekraïne en vragen de inter­na­tio­nale ge­meen­schap dringend “om niet te stoppen met het zoeken naar een vreedzame oplos­sing voor deze crisis door middel van diplo­ma­tieke dialoog.” Vluch­te­lingen uit Oekraïne die inter­na­tio­nale bescher­ming zoeken moeten wor­den verwelkomd. “Het is onze roe­ping, onze verant­woor­de­lijk­heid en onze plicht om hen als broe­ders en zusters te verwel­ko­men en te be­scher­men”, aldus de Europese bis­schop­pen.

Bidden

“Samen met paus Fran­cis­cus bid­den we tot Onze Lieve Vrouw, de Koningin van de Vrede, dat de Heer degenen die poli­tieke verant­woor­de­lijk­heid dragen moge verlichten om hun geweten serieus te onder­zoeken voor God, die de God is van vrede en niet van oorlog; die de Vader is van allen, niet slechts van som­mi­gen, die wil dat wij broe­ders zijn en geen vijan­den.”