Sta op voor de vrijheid om te geloven

Kerk in Nood – ACN vraagt op RedWednesday, dit jaar op woens­dag 24 no­vem­ber, aan­dacht voor de vrij­heid van alle mensen – in het bij­zon­der de zwaar ver­volgde groep Chris­te­nen – om te geloven wat zij willen!

De ver­vol­ging van gelo­vi­gen neemt we­reld­wijd toe. Liefst 62 lan­den (32%) kennen aanzien­lijke schen­dingen. Vooral chris­te­lijke min­der­he­den zijn rela­tief vaak het slacht­of­fer van onverdraag­zaam­heid, dis­cri­mi­na­tie en ver­vol­ging. Staten, jihadis­tische groepen en reli­gi­euze nationalisten hebben het in diverse lan­den op hen gemunt.

Op RedWednesday wordt aan­dacht gevraagd voor hén en voor alle andere mensen die om hun geloof wor­den ver­volgd. Door rode kle­ding of een soli­da­ri­teitsbutton te dragen, kerk­ge­bouwen rood aan te lichten en op andere manieren kunt ook u helpen. Doe mee!

In Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn er ook diverse kerken die rood wor­den aangelicht.

Steun Kerk in Nood