Het Heilig Paastriduüm

In het Heilig Paastriduüm, drie ‘heilige dagen’, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paasnacht
beleeft de hele Kerk opnieuw de grote geheimen van haar geloof: ze gaat op de weg van Pasen met
haar Heer van dood naar leven. En wij herdenken ons doopsel waardoor ook wij zijn binnengegaan
in Christus’ Pasen: gedoopt in Zijn dood, met Hem begraven om met Hem op te staan.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag danken wij Jezus om de gaven van Zijn Lichaam en Zijn Bloed in de Heilige Eucharistie. Jezus brengt ons door deze gaven naar de genade van het eeuwig leven. (Witte Donderdag liturgie R.K. Kerk.).

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag bidden wij: Heer Jezus, genageld op het kruishout, wij willen horen wat U ons
te zeggen hebt, in uw uur, toen U ons tot het uiterste hebt bemind. Hij zegt: ‘Mijn volk, wat heb ik u
gedaan, of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij? Heer Jezus, kijkend naar uw kruis, kunnen wij niets anders zeggen dan wat de goede moordenaar zei: ‘Denk toch aan ons als u in uw Rijk ge-
komen zijt’ (Goede Vrijdag liturgie R.K.Kerk).

Paaswake

De Paaswake brengt ons ertoe om te bidden: Heer Jezus, uit de doden opgestaan, komt U telkens
weer bij ons, zoals U eenmaal bent gekomen op de paasavond bij uw apostelen in de bovenzaal.
Toen hebt U tegen hen gezegd: Vrede zij u. Ontvang de Heilige Geest en vergeving van uw zonden.
(Paaswake liturgie R.K.Kerk).

Pasen

De Zoon van God is voor ons mens geworden, opdat het eens Pasen zou kunnen zijn. Hij wilde ons leven geven voor altijd en ons uit de dood doen opstaan zoals Hij zelf is uit de dood opge-
staan. Wat God heeft geschapen, laat Hij niet vergaan. Maar, om te verrijzen is Jezus eerst door de pijn van het kruis moeten gaan. Wellicht heeft de Vader de liefde zo ver moeten drijven – tot op
een kruis -, opdat we eindelijk zouden beseffen dat Hij ons zo uitzinnig heeft bemind, dat Hij zijn
Zoon zelfs lijden en dood niet heeft bespaard.

Moge de goede God ons allen zegenen en daarmee wens ik u allen een Zalig Pasen.

Pastoor George