Een leerzame en inspirerende lezing!

Kunsthistoricus Paul Bröker heeft diverse aanwezigen op 14 december j.l. een nieuwe kijk gegeven op de geboorte van Christus in de kunst. Hij startte zijn lezing niet met de geboorte, maar met de annunciatie. De annunciatie betekent de boodschap van de aartsengel Gabriël aan Maria waarin hij aankondigt dat de Heilige Geest Christus bij haar zal verwekken. Hij liet ons daar beter naar kijken. Ook de visualisatie van God de Vader die in de vorm van een lichtstraal vaak aanwezig is op deze voorstellingen en waar het kind Jezus en de H. Geest in te zien zijn.

In grote lijnen schetste hij daarna de ontstaansgeschiedenis van de beeldvorming en vertelde hij waar de beeldcultus rondom de geboorte van Jezus vandaan komt. Daarbij wees hij ons op de Kerkvaders, de apocriefe evangeliën, meditaties, visioenen en volksverhalen die zijn samengevat in de zogenaamde Legenda Aurea van Jacobus de Voragine. We hoorden dat de kribbe en ook de os en de ezel door de geschiedenis heen ingevoerd is en teruggrijpen op de tekst in Jesaja 1:3. En Paul wees ons op de visionaire tekst in Psalm 72:10 waar …alle Koningen voor Hem zullen buigen…

Paul Bröker liet ons proeven aan de veelheid van aspecten die we terug kunnen vinden in de symboliek in de kunst en we houden ons aanbevolen om op een later moment nog zo’n leerzame en inspirerende lezing met hem te organiseren.