Maatregelen voor de liturgie na Pinksteren in de maak

Momenteel wor­den de bis­schop­pen geconsul­teerd over nieuwe maat­regelen voor de vie­ring van de liturgie na Pink­ste­ren, na­­­dat er overleg is gepleegd met de bur­ger­lijke over­heid. Daarna wordt een definitief voorstel uit­ge­werkt – reke­ning hou­dend met de opmer­kingen van de bis­schop­pen – dat nogmaals aan de bis­schop­­pen wordt voor­ge­legd.

Niet voor 15 mei

De ver­wach­ting is dat de nieuwe rege­ling eind van de week (niet voor 15 mei) gereed zal zijn. Die blijft een beperkte verrui­ming in lijn met de bepa­lin­gen van de bur­ger­lijke over­heid. Er zal in ieder geval nog tijd wor­den gegeven om de maat­regelen te kunnen implemen­te­ren, zodat die na Pink­ste­ren in kunnen gaan.

www.arsacal.nl