Kerkelijke ontwikkelingen rond het Coronavirus

He­laas zijn in ons bisdom ook enkele pries­ters en se­mi­na­ris­ten getroffen door het Coronavirus. Graag ook voor hen bid­­den. De se­mi­na­risten zijn in­tus­sen her­steld, enkele pries­­­­ters zijn her­stel­lende. Er zijn geen pries­ters of andere pas­­to­­rale krachten aan het virus overle­den.

Samenkomsten

Alle grotere sa­men­­komsten zijn door de Neder­landse over­­­­heid nog steeds verbo­den. Er wordt momenteel door de bis­schop­pen nage­dacht over een beperkte open­stel­ling van de kerken voor liturgie met een beperkte deelname, binnen de grenzen die door de bur­ger­lijke over­heid wor­den gesteld en in lijn met verant­woorde verrui­ming die op andere terreinen plaats­vindt. Het overleg daarover is gaande. Veel pries­ters en gelo­vi­gen vragen daar momenteel naar, maar we moeten nog (even) geduld vragen.

Er is dus enige bewe­ging en zoals nu voor­zien is, komen er op vrij­dag 8 mei nieuwe mede­de­lingen van de bis­schop­pen ge­za­men­lijk over het ker­ke­lijk Corona-beleid (onder voorbehoud), in overeen­stem­ming met het beleid van de bur­ger­lijke over­heid.