Bericht aan de parochianen

Bij het Fran­cis­cus Maga­zine die u deze week heeft ont­vangen zijn een brief en for­mulier bijge­voegd. In de brief wordt u gevraagd om een be­richt aan het paro­chie­se­cre­tariaat te stu­ren als bijvoor­beeld uw adresgegevens ge­wij­zigd zijn of als u het Fran­ciscus Ma­ga­zine niet meer of juist wel graag wilt blijven ont­vangen.

Vanwege de vakantieperiode kunt u het liefst een e-mail sturen om de juiste adres­gege­vens of om een wijziging in de bezor­ging van het ma­ga­zine door te geven.

Op dit moment is het pa­ro­chie­secre­tariaat ge­opend op dins­dag- en woensdag­och­tend in de Naald­kerk in Sant­poort-Noord. Na de va­kan­ties hopen we op een uit­brei­ding van de­ze uren en u bent uiter­aard van harte wel­kom.

Met invulling en ondertekening van het for­mu­lier vragen wij u, in het kader van de AVG-rege­ling die sinds 28 mei 2018 van kracht is, om toe­stem­ming om de gegevens zo­als deze in de parochië­le ledenadmini­stra­tie bekend zijn te mo­gen verwerken en bewaren.
Graag ontvangen wij het on­der­tekende formulier retour op het paro­chie­secretariaat in Santpoort-Noord; u kunt deze (de onder­­tekende versie) ook per e-mail versturen.

Parochiesecretariaat: Frans Netscherlaan 12, 2071 AZ Santpoort-Noord.
E-mailadres: parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net.